ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Shareholder Meeting

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/05/22 17:50 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
10/05/22 21:28 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/22 21:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10/05/22 21:26 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/05/22 12:46 แจ้งมติ BOD 4/2565 งดจ่ายปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับ แก้ไขบริคณสนธิ,ข้อบังคับบริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพิ่มทุนจดทะเบียน,กำหนดการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template และ PDF)
10/05/22 12:39 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
05/05/22 17:14 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ JSP
03/05/22 19:05 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
28/04/22 17:09 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/04/22 12:35 แจ้งมติ BOD 4/2565 งดจ่ายปันผล การล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับ แก้ไขบริคณสนธิ,ข้อบังคับบริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เพิ่มทุนจดทะเบียน,กำหนดการประชุม AGM 2565 (แก้ไข Template และPDF)
22/04/22 12:33 แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท (แก้ไข)
22/04/22 08:45 แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
21/04/22 17:07 SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ JSP
21/04/22 12:45 แจ้งการได้รับสำเนารายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
20/04/22 12:53 แจ้งกรรมการอิสระผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Error parsing: Query returned empty response