โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Shareholdings

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1,484,600,000 35.35
2 นาง นิดดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ 291,730,000 6.95
3 นาง เกวลิน กมลสุวรรณ 198,350,100 4.72
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 131,958,316 3.14
5 นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร 125,711,900 2.99
6 นาย พิชญ์ พฤกษาทร 95,851,700 2.28
7 นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 74,648,100 1.78
8 นาย ปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล 72,890,600 1.74
9 น.ส. พิมพ์พิมล พัฒนวิมล 65,967,800 1.57
10 นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ 52,097,900 1.24